ހުޅުމާލޭގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު ސޮއިކުރުން

ހުޅުމާލޭގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ހަމީދު އެވެ.. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު އަދި ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ނަޖީލް އަޙްމަދު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ